7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeZaświadczenie o nauczanie indywidualne

Zaświadczenie o nauczanie indywidualne

Zaświadczenie od psychiatry dziecięcego na potrzeby indywidualnego trybu nauczania
– w PsychoMedic pomagamy w formalnościach szybko i profesjonalnie

Umów się na wizytę przez Internet lub zadzwoń: 799 399 499

Zaświadczenie o nauczanie indywidualne

Edukacja państwowa na każdym jej etapie to proces z założenia realizowany w grupach. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których uczestnictwo ucznia w zajęciach zbiorowych jest znacznie utrudnione albo wręcz niemożliwe (a niekiedy także – po prostu mniej efektywne). Wówczas dobrym rozwiązaniem może okazać się indywidualny tryb nauczania. Pozwala on młodemu człowiekowi nie tylko nie „wypaść” z realizowanej ścieżki edukacyjnej, ale niejednokrotnie także dostosować metody i sposób nauki do indywidualnych potrzeb, zapewniając w danym momencie lepsze warunki rozwoju.

Gdzie znaleźć i jak wypełnić wniosek o nauczanie indywidualne? Jak załatwić nauczanie indywidualne w szkole, a jak w przedszkolu? Na te i inne pytania odpowiadamy w niniejszym artykule. Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia do nauczania indywidualnego od lat świadczą psychiatrzy PsychoMedic. Psychiatrzy dzieci i młodzieży pracują w naszych poradniach w całej Polsce. Dysponujemy najszybszymi terminami na konsultacje psychiatryczne w całym kraju, szybko i profesjonalnie pomagając w załatwieniu niezbędnych formalności.


Nauczanie indywidualne – dla kogo?

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami – uczniom, których stan zdrowia znacznie utrudnia bądź uniemożliwia uczęszczanie do szkoły, przysługuje możliwość skorzystania z alternatywnej formy edukacji, jaką jest nauczanie indywidualne. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2019 r. zaznacza wyraźnie, że nauczanie indywidualne organizuje się tylko na określony czas, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania wydawanym konkretnemu dziecku. Orzeczenie takie może zostać wydane na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny. Nauczanie indywidualne jest więc ściśle związane ze stanem zdrowia dziecka, który powoduje, że nie może ono uczęszczać do placówki edukacyjnej.

Nauczanie indywidualne w szkole i w domu – najważniejsze różnice

Warto w tym miejscu podkreślić, że nauczanie indywidualne w domu to nie to samo co indywidualny program nauczania (nazywany również indywidualnym tokiem nauczania), czy też tzw. zindywidualizowana ścieżka kształcenia. Indywidualny program nauczania (IPN) dotyczy przede wszystkim uczniów wybitnie zdolnych, którzy wykazują ponadprzeciętne zainteresowania i predyspozycje do nauki w jednym lub kilku obszarach. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest z kolei przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (albo zagrożonych niedostosowaniem społecznym). W obu tych przypadkach (IPN lub zindywidualizowana ścieżka kształcenia) – dziecko otrzymuje zaświadczenie o indywidualnym toku nauczania. Na jego podstawie uczestniczy w zajęciach realizowanych w szkole, z tym że niektóre z nich mogą odbywać się w trybie indywidualnej pracy z nauczycielem lub np. w mniejszych grupach.

Jak uzyskać nauczanie indywidualne dla dziecka?

O przyznaniu indywidualnego nauczania decyduje dyrektor placówki, do której uczęszcza dziecko. Jednak jakie warunki należy spełnić i jakich formalności dochować, aby dyrekcja objęła ucznia nauczaniem indywidualnym?

Wniosek o nauczanie indywidualne (który kierowany jest do szkoły lub przedszkola) należy bardzo starannie przygotować i udokumentować. W pierwszej kolejności rodzice lub opiekunowie dziecka powinni zwrócić się do miejscowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z prośbą o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. Do prośby trzeba dołączyć specjalny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi załącznikami, wśród których najważniejsze jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb zespołu orzekającego. Podanie o nauczanie indywidualne można również uzupełnić wynikami badań psychologicznych, pedagogicznych, czy logopedycznych – jeśli takie były wcześniej robione. W przypadku problemów zdrowotnych natury psychicznej, niezbędne może okazać się także zaświadczenie od psychiatry.

Do szkoły należy złożyć komplet dokumentów wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję o zakresie i formie zajęć realizowanych jako nauczanie indywidualne. Zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej stanowi w tym obszarze cenne źródło wskazówek odnośnie sposobu organizacji zajęć indywidualnych z uczniem.

A jak uzyskać nauczanie indywidualne w liceum lub na studiach? O nauczanie indywidualne w liceum wnioskuje się w taki sam sposób, jak ten opisany powyżej. Jeśli chodzi natomiast o nauczanie indywidualne na studiach – mówimy wówczas o tzw. Indywidualnym Toku Studiów (ITS) lub Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS), a zasady składania wniosków o ITS (lub IOS) każda uczelnia ustala indywidualnie.

Indywidualny tryb nauczania – jak to działa?

Zgodnie z zapisami ustawy – w nauczaniu indywidualnym realizowane są te treści nauczania, które wynikają z podstawy programowej kształcenia ogólnego, ale dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia. Nauczanie indywidualne w przedszkolu (tzw. indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne) oraz nauczanie uczniów klas I-III powierza się zawsze jednemu nauczycielowi. Ustalony w ustawie tygodniowy wymiar godzin indywidualnego nauczania wynosi:

Dla uczniów szkoły podstawowej:

  • klas I-III – od 6 do 8 godzin
  • klas IV-VI – od 8 do 10 godzin
  • klas VII-VIII – od 10 do 12 godzin

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

  • od 12 do 16 godzin

Zaświadczenie o indywidualnym toku nauczania (np. zaświadczenie od psychiatry do szkoły) zawiera zazwyczaj szczegółowy opis charakterystyki problemów zdrowotnych dziecka i jego indywidualnych potrzeb. Na tej podstawie dziecko w ramach indywidualnego nauczania może również zostać skierowane na zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego lub zajęcia obejmujące inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

E-nauczanie i nauczanie indywidualne w czasie pandemii

Warto wiedzieć, że przed pandemią koronawirusa nauczanie indywidualne było możliwe jedynie w formie stacjonarnej (w domu lub innym miejscu pobytu ucznia). Wybuch epidemii w związku z wirusem SARS-CoV-2 na początku 2020 roku zmienił jednak tę sytuację, również w zakresie regulacji prawnych. Zgodnie z nowymi przepisami – nauczanie indywidualne w czasie pandemii nie musi odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem i może być realizowane jako e-nauczanie. Nauczanie indywidualne zdalnie organizowane jest wówczas na podstawie składanego przez rodziców wniosku oraz wydanego nauczycielowi przez dyrektora polecenia pracy zdalnej.

Nauczanie indywidualne – opinia psychiatry. Umów się na wizytę w PsychoMedic

Wśród problemów zdrowotnych, które mogą stać się przesłanką do wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, znajdują się między innymi problemy o podłożu psychologicznym i psychiatrycznym. W klinikach PsychoMedic możliwe jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia ucznia, które stanowi niezbędny element podania o nauczanie indywidualne. Psychiatra dziecięcy w oparciu o wnikliwą diagnozę (uwzględniającą między innymi rozmowę z Rodzicami i obserwację dziecka) wydaje opinię, zawierającą – w razie potrzeby – dodatkowe wskazówki dotyczące warunków realizacji indywidualnego nauczania.

W PsychoMedic zaświadczenia tego typu mogą uzyskać zarówno nasi stali Pacjenci, jak i osoby leczące się poza naszymi placówkami – wówczas jednak niezbędne jest dostarczenie kompletnej dokumentacji medycznej, opisującej charakter problemów zdrowotnych. Oferujemy szybkie terminy – jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu.

Zapraszamy do kontaktu!

SPRAWDŹ NAJSZYBSZE TERMINY

POZNAJ OPINIE NASZYCH PACJENTÓW

dr n. med. Jaszke-Psonka Magdalena

Wojciech 2023-05-31

Oceniam na 5

lek. Dulko Stanisław

pacjent 2023-06-02

Oceniam na 5

lek. Jankowski Konrad

Ania 2023-06-05

Oceniam na 5